Football thru 10/18/23

Class Current TM Projected TM Projected 2xTm LY TM
9-Man 2.0 2.0 4.1 2.0
A 3.1 3.1 6.1 3.1
AA 3.9 3.9 7.7 4.1
AAA 4.7 4.7 9.5 4.3
AAAA 5.5 5.5 11.0 5.5
AAAAA 6.6 6.6 13.2 6.7
AAAAAA 8.6 9.1 18.2 8.6

Volleyball - thru 10/22/23

Class Current TM Projected TM Projected 2xTM LY TM
A 5.1 5.1 10.1 5.1
AA 6.0 6.0 12.0 5.9
AAA 6.7 6.7 13.4 6.6
AAAA 8.7 8.7 17.4 8.6

Girls Soccer - thru 10/08/23

Class Current TM Projected TM Projected 2xTM LY TM
A 2.6 2.6 5.2 2.7
AA 3.0 3.0 5.9 3.2
AAA 3.9 3.9 9.6 4.1

Boys Soccer - thru 10/08/23

Class Current TM Projected TM Projected 2xTM LY TM
A 2.3 2.3 4.7 2.5
AA 3.1 3.1 6.3 3.3
AAA 3.8 3.8 7.7 4.0

Previous Seasons Final Tiebreaker Margins

Sport - Class 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021 2022 2023
Boys Soccer - A 2.17 2.19 2.52 2.61 2.62 2.64 2.65 N/A 2.43 2.51 2.34
Boys Soccer - AA 3.42 3.49 3.82 3.77 3.71 3.75 3.65 N/A 3.31 3.27 3.13
Boys Soccer - AAA                 3.81 3.97 3.83
                       
Girls Soccer - A 2.17 2.19 2.51 2.59 2.73 2.63 2.68 N/A 2.51 2.69 2.59
Girls Soccer - AA 3.42 3.70 3.82 3.77 3.77 3.88 3.97 N/A 3.39 3.20 2.95
Girls Soccer - AAA                 3.91 4.11 3.90
                       
Volleyball - A 4.05 4.12 4.91 4.81 4.91 5.00 5.07 N/A 4.94 5.14 5.07
Volleyball - AA 5.49 5.85 6.34 6.23 6.38 6.44 6.39 N/A 5.87 5.97 5.99
Volleyball - AAA 8.24 8.79 8.83 9.08 8.05 8.20 8.40 N/A 6.56 6.69 6.71
Volleyball - AAAA                 8.72 8.73 8.69
                       
Football - 9-Man 1.94 1.96 1.99 2.03 2.14 2.12 2.08 N/A 2.07 2.02 2.04
Football - A 2.92 2.88 3.10 3.13 3.08 3.09 3.20 N/A 3.00 3.13 3.07
Football - AA 3.41 3.38 3.53 3.67 3.81 3.89 3.98 N/A 4.10 4.07 3.87
Football - AAA 4.39 4.18 4.64 4.64 4.41 4.39 4.35 N/A 4.36 4.30 4.74
Football - AAAA 5.05 5.40 5.77 5.60 5.91 5.72 5.63 N/A 5.55 5.50 5.50
Football - AAAAA 6.82 7.22 6.86 6.83 6.65 6.47 6.54 N/A 6.55 6.65 6.61
Football - AAAAAA 8.88 9.33 8.68 8.69 8.56 8.88 8.69 N/A 8.62 8.64 8.60

*2020 season used a higher Tiebreaker Margin % due to fewer games played